Chuyên dùng 25.25.5 + TE

  Liên hệ

  Danh mục:

  Thông tin chi tiết:

  Dùng bón lót,bón thúc cho các loại cây trồng.

  Giúp cứng cây,đầy lá,hạn chế đổ ngã,hạn chế sâu bệnh.

  Tăng năng suất cây trồng,nâng cao chất lượng nông sản